10 Afghani / 5.4x14 cm (2.1x5.5 inches)
1973 (1352)
10 Afghani / 5.2x11.3 cm (2x4.4 inches)
1979 (1358)
20 Afghani / 6x14 cm (2.4x5.5 inches)
1973 (1352)
20 Afghani / 5.5x12.2 cm (2.2x4.8 inches)
1979 (1358)
50 Afghani / 5.8x13.2 cm (2.3x5.2 inches)
1979 (1358)
100 Afghani / 6.5x15.5 cm (2.56x6.1 inches)
1973 (1352)
10 Afghani / 6.2x14.1 cm (2.4x5.55 inches)
1979 (1358)
500 Afghani / 6.9x16.5 cm (2.7x6.5 inches)
1977 (1356)
500 Afghani / 6.6x15 cm (2.6x5.9 inches)
1979 (1358)
1000 Afghani / 7x17 cm (2.75x6.7 inches)
1973 (1352)
1000 Afghani / 6.8x16 cm (2.7x6.3 inches)
1991 (1370)
5000 Afghani / 7.3x16.4 cm (2.9x6.45 inches)
1993 (1372)
10,000 Afghani / 7.6x17 cm (3x6.7 inches)
1993 (1372)
فرهنگ و هنر، صنایع دستی‌، تاریخ، ادبیات، مقاله ها