50 Rublei / 5.3x10.4 cm (2.1x4.1 inches)
1992
50 Rublei / 5.3x10.4 cm (2.1x4.1 inches)
1992
100 Rublei / 5.3x10.4 cm (2.1x4.1 inches)
1992
500 Rublei / 5.3x10.4 cm (2.1x4.1 inches)
1992

فرهنگ و هنر، صنایع دستی‌، تاریخ، ادبیات، مقاله ها