1 Leva / 5.3x10.2 cm
1962
5 Leva / 6.2x12.5 cm
1951
5 Leva / 5.9x11 cm
1962
10 Leva / 6.2x11.9 cm
1974
2 Leva / 6x12 cm
1991
50 Leva / 8x15.3 cm
1951
100 Leva / 8.5x16.5 cm
1951

فرهنگ و هنر، صنایع دستی‌، تاریخ، ادبیات، مقاله ها