5 Marks / 8x12.5 cm (3.15x4.9 inches)
1917
5 Marks / 7x14 cm (2.75x5.5 inches)
1942
10 Marks / 6.5x13 cm
1993
10 Marks / 8.3x12.6 cm
1920
20 Marks / 6.7x13.7 cm
1993
20 Marks / 8.9x13.5 cm
1914
20 Marks / 9x14 cm
1918
50 Marks / 10.3x15.3 cm
1919
50 Marks / 10x15 cm
1914
100 Marks / 10.1x15.7 cm
1908
100 Marks / 10.7x20.6 cm
1910
100 Marks / 10.7x16.2 cm
1920
1000 Marks / 11x18.6 cm
1910
1000 Marks / 8.5x15.9 cm
1922

فرهنگ و هنر، صنایع دستی‌، تاریخ، ادبیات، مقاله ها