50 Drachmai / 6.4x14.2 cm (2.5x5.6 inches)
1964
100 Drachmai / 6.7x15.7 cm (2.6x6.2 inches)
1967
100 Drachmai / 6.6x15.7 cm (2.6x6.2 inches)
1978

فرهنگ و هنر، صنایع دستی‌، تاریخ، ادبیات، مقاله ها