1 Rupee / 6.3x9.5 cm (2.4x3.7 inches)
1976
1 Rupee / 6.3x9.7 cm (2.4x3.8 inches)
1986
2 Rupees / 6.3x10.5 cm (2.4x4.1 inches)
1969
2 Rupees / 6.3x10.6 cm (2.4x4.1 inches)
1970
5 Rupees / 6.2x11.6 cm (2.4x4.5 inches)
1970
10 Rupees / 6.3x13.7 cm (2.4x5.4 inches)
1992
50 Rupees / 7.3x14.7 cm (2.8x5.8 inches)
1970

فرهنگ و هنر، صنایع دستی‌، تاریخ، ادبیات، مقاله ها