1/2 Dinar / 6.5x13 cm (2.5x5.1 inches)
1980
1/4 Dinar / 6.6x12.7 cm (2.6x5 inches)
1971
1/4 Dinar / 6.5x11.8 cm (2.6x5 inches)
1979
1 Dinar / 7.7x15.3 cm (3x6 inches)
1971
1 Dinar / 6.5x14.1 cm (2.5x5.5 inches)
1979
1 Dinar / 6.6x14.1 cm (2.5x5.5 inches)
1984
5 Dinars / 7.7x15.8 cm (3x6.2 inches)
1980
10 Dinars / 9.1x17.8 cm (3.6x7 inches)
1973
10 Dinars / 7.7x16.9 cm (3x6.6 inches)
1973
25 Dinars / 8x17.5 cm (3.1x6.9 inches)
1982
25 Dinars / 8x17.5 cm (3.1x6.9 inches)
1986
50 Dinars / 8.1x17.3 cm (3.2x6.8 inches)
1991
100 Dinars / 8.4x17.5 cm (3.3x6.9 inches)
1994
250 Dinars / 8.5x17.5 cm (3.3x6.9 inches)
1995
1000 Dinars / 6.5x14 cm (2.5x5.5 inches)
2003

فرهنگ و هنر، صنایع دستی‌، تاریخ، ادبیات، مقاله ها