500 Lire / 5.4x10.9 cm (2.1x4.3 inches)
1970
500 Lire / 5.8x11.5 cm (2.3x4.5 inches)
1966-75
1000 Lire / 6x12.5 cm (2.3x4.9 inches)
1969-83
1000 Lire / 6.1x11.1 cm (2.3x4.3 inches)
1990
2000 Lire / 6.5x13.2 cm (2.5x5.2 inches)
1973
5000 Lire / 7x12.5 cm (2.7x4.9 inches)
1973
10,000 Lire / 7x13.2 cm (2.7x5.2 inches)
1973
50 Lire Cash Cheque, Genova/ 6.3x12.4 cm (2.5x4.9 inches)
1976
100 Lire Cash Cheque, Novara/ 6x11.8 cm (2.3x4.6 inches)
1976
100 Lire Cash Cheque, Piacenza/ 6.2x12.6 cm (2.4x4.9 inches)
1976
100 Lire Cash Cheque, Padova/ 6x11.8 cm (2.3x4.6 inches)
1977

فرهنگ و هنر، صنایع دستی‌، تاریخ، ادبیات، مقاله ها