1 Yen Banknote / 6.8x12 cm
1944
1 Yen Banknote / 6.8x12.2 cm
1946
5 Yen Banknote / 4.8x9.8 cm
1944
10 Yen Banknote / 8.1x14.3 cm
1930
100 Yen Banknote / 7.5x14.1 cm
1950

فرهنگ و هنر، صنایع دستی‌، تاریخ، ادبیات، مقاله ها