1 Bilet / 7x15 cm (2.7x5.9 inches)
1994
10 Bilet / 7x15 cm (2.7x5.9 inches)
1994
20 Bilet / 7x15 cm (2.7x5.9 inches)
1994
100 Bilet / 7x15 cm (2.7x5.9 inches)
1994
100 Bilet / 7.4x15.2 cm (2.9x6 inches)
1994
1000 Bilet / 7x15 cm (2.7x5.9 inches)
1994
10,000 Bilet / 7x15 cm (2.7x5.9 inches)
1994

فرهنگ و هنر، صنایع دستی‌، تاریخ، ادبیات، مقاله ها