100 Pesetas Banknote / 8.6x13.6 cm
1953
100 Pesetas Banknote / 7.7x13.2 cm
1970
1000 Pesetas Banknote / 6.5x13 cm
1972
2000 Pesetas Banknote / 6.7x13.7 cm
1972

فرهنگ و هنر، صنایع دستی‌، تاریخ، ادبیات، مقاله ها